ОПШТА АКТА

СТАТУТ ГИМНАЗИЈЕ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ШKОЛСКИ ПРОГРАМ ГИМНАЗИЈЕ 2018-2022.

Правилник о понашању ученика, родитеља односно других законских заступника ученика и запослених у гимназији

Пословник o раду ученичког парламента

ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА