ЗАПОСЛЕНИ

Подаци о запосленима у школи

Укупан број запослених: 53 лица

и то:

  • На неодређено : 43 лица
  • На одређено: 10 лица

I Укупан број систематизованих извршилачких радних места: 37,64 извршилаца

Укупан број систематизованих радних места према нивоу квалификације:

Седми степен ( основне академске студије 300-360 ЕСПБ): 31,14 извршилаца(44 лица)

Шести степен (основне академске студије 180ЕСПБ): 0

Средње стручно, уметничко или гимназијско образовање) : 2,5 извршилаца( 3 лица)

Основно образовање и васпитање: 4 извршилаца

Укупан број запослених на неодређено са седмим степеном стручне спреме: 37 и то:

Наставника: 34 ( 25,05 извршилаца)

Стручни сарадник-психолог: 1 извршилац

Стручни сарадник-библиотекар: 2( 0,50 извршилаца)

Секретар: 1 извршилац

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводстевене послове: 1 извршилац

II Укупан број запослених на неодређено са средњом стручном спремом(4.степен): 2 лица (1,50 извршилаца) и то:

  • Референт за правне, административне и кадровске послове: 0,50 извршилаца(1 лице)
  • Домар: 1 извршилац

Укупан број запослених на неодређено без стручне спреме: 4 извршилаца

III Укупан број запослених на одређено: 10 лица( 5,80 извршилаца)

и то:

Директор: 1 извршилац

Са седмим степеном стручне спреме: 2,40 извршилаца (5 лица)

Са шестим степеном стручне спреме: 1,40 извршилаца ( 2 лица)

Са четвртим стеном стручне спреме: 0,50 извршилаца ( 1 лице)

Без стручне спреме(основно обарзовање и васпитање): 0,50 извршилаца ( 1 лице)

Укупан број запослених на неодрећено време којима је радни однос престао у 2020.години: 0,80 извршилаца( 1 лице)

Број новозапослених на неодређено време у 2020.години: 0,70 извршилаца (1 лице)