РАСПОРЕД ОБАВЕЗА МАТУРАНАТА 2016/2017.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

НАПОМЕНА:

  • Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних комисија и секретар одбора.
  • Председник испитног одбора је директор школе. Сви чланови испитних комисија су истовремено чланови испитног одбора.
  • Записник о раду испитног одбора води секретар кога именује директор школе.

Испитни одбор евидентира:

  • Теме за матурски рад;
  • Кандидате за матурски испит са подацима о страном језику који ће да полажу и назив теме за матурски рад;
  • Утврђује теме и задатке за писмене испите;
  • Утврђује општу оцену на матурском испиту;
  • Утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне комисије приликом закључивања оцена за поједине предмете;

 

Испитни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова а може да одлучује ако су присутне две трећине свих чланова.

 

Начин полагања испита:

 

Писмени испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана у присуству два дежурна наставника.

Испит траје 4 школска часа.

На испиту из страног језика ученик може да користи речник и лексикон.

За остале испите није дозвољено коришћење помоћне литературе.

Испитни одбор на дан испита из предложених тема утврђује четири теме односно групе задатака од којих ученик бира једну.

Теме и  задаци за писмени матурски испит чувају се као пословна тајна до почетка испита. Материјал чува директор школе.

 

Директор школе

Снежана Дачић