ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Први разред 2022/2023.

Ученик бира два програма и то: један из групе (А) и један из групе (Б).

(А) Језик, медији и култура

Циљ овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу културног идентитета и даљи професионални развој. Кључни појмови у програму су: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности. Ученици имају прилику да користећи свакодневно искуство корисника медијског садржаја добро упознају правила јавног говора, значење појма „лажне вести“, однос креатора и примаоца медијских порука, сензационализам, функције медијских сервиса итд.

(А) Здравље и спорт

Циљ овог изборног програма је да ученици развију знање и навике да чувају и унапређују телесно  и ментално здравље. Ученици уче о улози физичке активности, о чувању репродуктивног здравља, о правилној исхрани, вежбању, рекреацији, као и о негативним утицајима психоактивних супстанци, енергетских стимулатива и суплемената по здравље људи. Посебно се васпитава отпорност спортиста и рекреативаца у односу на хемијска средства и хормонске препарате.

(Б) Појединац, група и друштво

Програм има два дела: (1) од узора иидола до вођа иследбеника; (2) усамљеност, одбаченост, отуђеност. Ученици уче о културним обрасцима, понашању у групи, типичним реакцијама у сусрету са феноменима савременог света, утицају медија и модерних технологија, доживљају усамљености и повезаности са другима … и то кроз филм, мали пројекат, социјални експеримент, трибину, дискусију и сл.

(Б) Уметност и дизајн

Кроз истраживање уметности као стваралачке делатности ученици развијају осетљивост за естетику, креативност, изражавање у различитим медијима, као и укљученост у културни и уметнички живот заједнице. Модул „инспирација“ разрађује феномене мотивације, извора и подстицаја креативног стварања, док семодул „обједињене уметности“бави мјузиклом, уметношћу оглашавања, спектаклом, уметничким пројектом.

Други разред 2022/2023.

Ученик бира два програма и то: један из групе (А) и један из групе (Б).

(А) Језик, медији и култура

Циљ овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу културног идентитета и даљи професионални развој. Кључни појмови у програму су: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности. Ученици имају прилику да користећи свакодневно искуство корисника медијског садржаја добро упознају правила јавног говора, значење појма „лажне вести“, однос креатора и примаоца медијских порука, сензационализам, функције медијских сервиса итд.

(А) Појединац, група и друштво

Програм има два дела: (1) од узора иидола до вођа иследбеника; (2) усамљеност, одбаченост, отуђеност. Ученици уче о културним обрасцима, понашању у групи, типичним реакцијама у сусрету са феноменима савременог света, утицају медија и модерних технологија, доживљају усамљености и повезаности са другима … и то кроз филм, мали пројекат, социјални експеримент, трибину, дискусију и сл.

 (Б) Здравље и спорт

Циљ овог изборног програма је да ученици развију знање и навике да чувају и унапређују телесно и ментално здравље. Ученици уче о улози физичке активности, о чувању репродуктивног здравља, о правилној исхрани, вежбању, рекреацији, као и о негативним утицајима психоактивних супстанци, енергетских стимулатива и суплемената по здравље људи. Посебно се васпитава отпорност спортиста и рекреативаца у односу на хемијска средства и хормонске препарате.

(Б) Примењене науке

Циљ учења је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције, тј. научног погледа на свет, система вредности и способности за одговорно учешће у друштву и лични развој. Први део у настави овог изборног програма уводи ученике у свет научног истраживања, истиче разлике између фундаметалних и примењених дисциплина, значај тумачења и разумевања резултата научних уситраживања и тд. Други део осамостаљује ђаке за прве кораке у научно-истраживачком раду.

Трећи разред 2022/2023.

Ученик бира два програма и то: један из групе (А) и један из групе (Б).

(А) Методологија научног истраживања

Овај програм је директна припрема средњошколаца за оно што их чека на студијама, ма коју научну или техничку дисциплину да одаберу. Први кораци у самосталном истраживачком раду уз разумевање елемената који чине један истраживачки пројекат, то је, најраће речено, садржај овог прогрма. Они који га буду похађали научиће које важне истраживачке установе делују у нашој земљи, али и у свету. Програм обезбеђује стицање вештина за израду једноставног истраживачког нацрта као почетних корака у „велику науку“.

(А)  Религије и цивилизације

Ово је изразито мултидисциплинаран програм јер осветљава место науке, уметности и религије у човековом свету – телесном и духовном. Вечита питања људске цивилизације (природно наспрам техничког, питомо наспрам дивљег, небо наспрам земље, дух наспрам тела …) само су неке теме овог изборног програма. Поуке старих култура, духовно наслеђе чији ехо чујемо и данас, локално и космополитско … истражују ученици у малим групама, вођени сопственим интересовањем за уже теме, све уз подршку наставника.

(Б) Примењене науке 1

Како научна достигнућа мењају наше свакодневне навике и разумевање света који нас окружује? Која научна открића смо ставили у функцију бољег живота за себе, а која за животиње и биљке? Чиме нас опскрбљују сателити, како дигиталне апликације служе човеку, како функционише наше тело кад држимо дијету … само су неке теме којима ће се бавити пројектни тимови ученика на овом изборном програму. 

(Б) Уметност и дизајн

Кроз истраживање уметности као стваралачке делатности ученици развијају осетљивост за естетику, креативност, изражавање у различитим медијима, као и укљученост у културни и уметнички живот заједнице. Модул „инспирација“ разрађује феномене мотивације, извора и подстицаја креативног стварања, док семодул „обједињене уметности“бави мјузиклом, уметношћу оглашавања, спектаклом, уметничким пројектом.

Четврти разред 2022/23.

Ученик бира два програма и то: један из групе (А) и један из групе (Б).

(А) Методологија научног истраживања

Овај програм је директна припрема средњошколаца за оно што их чека на студијама, ма коју научну или техничку дисциплину да одаберу. Први кораци у самосталном истраживачком раду уз разумевање елемената који чине један истраживачки пројекат, то је, најраће речено, садржај овог прогрма. Они који га буду похађали научиће које важне истраживачке установе делују у нашој земљи, али и у свету. Програм обезбеђује стицање вештина за израду једноставног истраживачког нацрта као почетних корака у „велику науку“.

(А)  Основе геополитике

Циљ програма је да ученици упознају основне појмове и станивишта у Геополитици како би разумели значај стратешких интереса држава и организација у савременом свету. У фокусу су процеси глобализације, миграција, блоковског деловања, глобалног и регионалног удруживања, економија и култура мултинационалних корпорација, транзициона друштва, међународне интеграције. Учење се одвија кроз дискусију и истраживачки рад у групама. Кроз изборни програм стиче се искуство важно за професионално опредељивање ученика.

(Б)  Примењене науке 1

Како научна достигнућа мењају наше свакодневне навике и разумевање света који нас окружује? Која научна открића смо ставили у функцију бољег живота за себе, а која за животиње и биљке? Чиме нас опскрбљују сателити, како дигиталне апликације служе човеку, како функционише наше тело кад држимо дијету … само су неке теме којима ће се бавити пројектни тимови ученика на овом изборном програму. 

(Б)   Уметност и дизајн

Кроз истраживање уметности као стваралачке делатности ученици развијају осетљивост за естетику, креативност, изражавање у различитим медијима, као и укљученост у културни и уметнички живот заједнице. Ученици истражују окружење, изграђују однос према свету уметности и дизајна, уче о перформансу, уметничком пројекту, креативности и сл.