«

»

мај 30

РАСПОРЕД ОБАВЕЗА МАТУРАНАТА

РАСПОРЕД ОБАВЕЗА МАТУРАНАТА ШК 2017/2018.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

НАПОМЕНА:
– Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних комисија и секретар одбора.
– Председник испитног одбора је директор школе. Сви чланови испитних комисија су истовремено чланови испитног одбора.
– Записник о раду испитног одбора води секретар кога именује директор школе.

Испитни одбор евидентира:
– Теме за матурски рад;
– Кандидате за матурски испит са подацима о страном језику који ће да полажу и назив теме за матурски рад;
– Утврђује теме и задатке за писмене испите;
– Утврђује општу оцену на матурском испиту;
– Утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне   kомисије приликом закључивања оцена за поједине предмете;
Испитни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова а може да одлучује ако су присутне две трећине свих чланова.

Начин полагања испита:
Писмени испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана у присуству два дежурна наставника.
Испит траје 4 школска часа.
На испиту из страног језика ученик може да користи речник и лексикон.
За остале испите није дозвољено коришћење помоћне литературе.
Испитни одбор на дан испита из предложених тема утврђује четири теме односно групе задатака од којих ученик бира једну.
Теме и задаци за писмени матурски испит чувају се као пословна тајна до почетка испита. Материјал чува директор школе.

Директор школе
Снежана Дачић